مطالبات مردمی خوزستان

مطالبات مردمی خوزستان صفحه ای برای پیگیری مشکلات شما

صفحه برای پیگیری مشکلات و مطالبات مردمی خوزستان باز شده است.

لطفا مشکلاتی که در شهر یا روستای خود با آن درگیر هستید برای ما ارسال کنید.ما بر آنیم که صدای مردم خوزستان باشیم و برای آبادانی خوزستان تلاش میکنیم.

در بخش زیر نام، شهر و مشکل خود را بنویسید و برای ما ارسال نمایید.
روند پیگیری مشکل در همین سایت و صفحه در تمام مراحل گذاشته خواهد شد.
خوزستان یار، یارِ مردم خوزستان

    همچنین می توانید از این صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.